Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ SZTUKI

 

PODSTAWY PRAWNE

Przewody doktorskie przeprowadzane są w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1789, ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261) oraz
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o  nadanie tytułu profesora  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 48). 
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne – w oparciu odecyzję Centralnej Komisji Nr BCK-VII-U/dr-630/17 z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

WARUNKI NADANIA STOPNIA DOKTORA

Stopień doktora sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra,
 • zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę wydziału (dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi pracy doktorskiej, dyscyplina dodatkowa) oraz egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r., poz. 261),
 • przedstawiła i obroniła pracę doktorską.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem” przedkłada, nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału, Dziekanowi Wydziału Sztuki pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (Dziekanat Wydziału Sztuki UR – pokój 37, bud. A2, Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów). Wraz z wnioskiem kandydat przedstawia:

 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz osobowy z fotografią;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2183, ze zm.);
 • proponowany temat i koncepcję pracy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne1, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej zdawanej w ramach egzaminów doktorskich;
 • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a  w przypadkach, o których mowa w & 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261), także propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego;
 • wykaz dorobku artystycznego (wystawy indywidualne i zbiorowe, plenery, warsztaty, konkursy, wykaz odznaczeń państwowych, nagród, wyróżnień, odznak, medali itp.) wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji2 oraz informację o działalności popularyzującej sztukę;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i przebieg pracy zawodowej u pracodawcy pokrywającego koszty przewodu (nie dotyczy pracowników WS UR);
 • deklaracja uczelni, instytucji zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów przewodu (nie dotyczy pracowników WS UR);
 • kandydat zobowiązany jest dodatkowo przygotować krótką prezentację swojego dorobku artystycznego w wersji elektronicznej;
 • w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego kopię tego certyfikatu;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;
 • opinię i oświadczenie opiekuna naukowego o podjęciu się roli promotora;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Każdy z dokumentów składanych przez kandydata musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.

Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię osoby  posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a także zgodę kandydata na promotora na objęcie tej funkcji oraz jego opinię w sprawie wszczęcia przewodu (wraz z jego oświadczeniem o zapoznaniu się z koncepcją pracy doktorskiej oraz całą dokumentacją przewodową złożoną przez kandydata), a w przypadku udziału w przewodzie promotora pomocniczego – również jego pisemną zgodę na objęcie tej funkcji.

Kandydat może również  złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez radę wydziału na przedstawienie pracy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 • opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.

FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek wraz z w/w dokumentami należy złożyć (w segregatorze a poszczególne części dokumentacji powinny być wyraźnie oddzielone) w Dziekanacie Wydziału Sztuki UR – pokój 37, bud. A2  Al. mjr. W. Kopisto 2a,  35-959 Rzeszów. Wniosek wraz załącznikami należy również złożyć w formie elektronicznej.Dokumentacja składana przez kandydata (wniosek + załączniki) musi być uwierzytelniona własnoręcznym podpisem.

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje rada wydziału, która na podstawie złożonych dokumentów, na pierwszym posiedzeniu podejmuje uchwałę o wszczęciu (bądź odmowie wszczęcia) przewodu doktorskiego i zatwierdzeniu tematu pracy doktorskiej. W przypadku wszczęcia, rada wydziału podejmuje ponadto uchwałę o:

 • powołaniu promotora, promotora pomocniczego3 (w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej i artystycznej nad kandydatem),

PROMOTOR ORAZ RECENZENCI

Promotorem oraz recenzentem pracy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł  profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.

Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (nie może być to osoba posiadająca wspólny dorobek artystyczny oraz wspólne prace z kandydatem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku).

Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem pracy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca powyższych wymogów, jeżeli rada wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy praca doktorska.

Rada wydziału powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady wydziału przeprowadzającej przewód.

Przyjęcie funkcji: promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim oraz recenzenta jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

Rada wydziału, na wniosek przewodniczącego rady (Dziekana), powołuje co najmniej dwóch recenzentów (II posiedzenie).

EGZAMINY DOKTORSKIE

Rada wydziału, w głosowaniu jawnym, powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (sztuki piękne)
 • w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny sztuki, do której ta dyscyplina należy (dziedzina: sztuki plastyczne) lub stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny w zakresie tej dyscypliny artystycznej (sztuki piękne), w tym promotora;
 • dyscypliny dodatkowej z dziedziny nauk humanistycznych (filozofia)
 • w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie tej dziedziny nauki, do której ta dyscyplina naukowa należy albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej;
 • nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady wydziału przeprowadzającej przewód doktorski. Jeżeli osoba ubiegająca się o stopień doktora nie przystąpi do egzaminów doktorskich lub nie przedstawi pracy doktorskiej w wyznaczonym terminie, rada wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

Nieprzyjęta praca doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora sztuki w innych jednostkach organizacyjnych.

PRACA DOKTORSKA

 • Pracę doktorską kandydat przedkłada promotorowi lub promotorowi i promotorowi pomocniczemu (dokumentacja artystyczna: reprodukcje prac, projekt itp.) wraz z opisem wskazującym zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na cyfrowym nośniku danych.
 • Opis pracy doktorskiej powinien być sporządzony w języku polskim i angielskim.
 • Promotor przekazuje pracę doktorską  wraz ze swoją pisemną opinią, przewodniczącemu rady wydziału (Dziekanowi)  za pośrednictwem Dziekanatu Wydziału Sztuki UR – pokój 37, bud. A2  mjr. W. Kopisto 2a,  35-959 Rzeszów.
 • Praca doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego powinna stanowić oryginalne dokonanie artystyczne (np. oryginalny cykl prac plastycznych) oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej.
 • Opis pracy i recenzje zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Sztuki UR. Opis pracy zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę wydziału uchwały o przyjęciu pracy doktorskiej dopuszczeniu jej do publicznej obrony, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady wydziału przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów kopie wszystkich recenzji oraz opis pracy doktorskiej, zapisane na cyfrowym nośniku danych.

RECENZJA I TERMIN JEJ SPORZĄDZENIA

 • Recenzenci przedkładają swoją recenzję w postaci papierowej oraz cyfrowej zapisanej na cyfrowym nośniku danych.
 • Recenzja pracy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 • Recenzja w konkluzji powinna jednoznacznie stwierdzać, czy przedstawiona praca doktorska uzasadnia nadanie kandydatowi stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.
 • Recenzję należy przedstawić radzie wydziału w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.

PRZYJĘCIE PRACY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY

Rada wydziału, po zapoznaniu się z pracą doktorską, opinią promotora lub promotora i promotora pomocniczego oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (III posiedzenie). W przypadku pozytywnej uchwały rada wydziału, na tym samym posiedzeniu, wyznacza termin i miejsce obrony.

PUBLICZNA OBRONA

Obrona pracy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu rady wydziału (IV posiedzenie). W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden z recenzentów i promotor.

W posiedzeniu może brać udział również promotor pomocniczy. O terminie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie artystycznej oraz zamieszcza się  ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie Wydziału Sztuki UR, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach oraz ogłoszeniu podaje się informację o miejscu złożenia pracy doktorskiej wraz z recenzjami, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz  z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Sztuki UR.

Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki pracy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady wydziału zarządza odczytanie jego recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Po zakończeniu obrony pracy doktorskiej rada wydziału, na posiedzeniu niejawnym, w tajnych głosowaniach, podejmuje uchwały w sprawach:

 • przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej,
 • nadania stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne,
 • w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

Uchwały kończące poszczególne etapy przewodu doktorskiego podejmowane są w głosowaniu tajnym, zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania są członkowie rady wydziału oraz promotor i recenzenci danego przewodu posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny.Uchwała o nadaniu stopnia doktora sztuki staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. Osoba, której nadano stopień doktora sztuki otrzymuje dyplom według określonego wzoru.

TRYB ODWOŁANIA OD UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki może wnieść od odmownych uchwał rady wydziału, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (tj. uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie; wyznaczenia recenzentów; przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; nadania stopnia doktora) odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem rady wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

 


Obszar sztuki, dziedzina sztuki: sztuki plastyczne; dyscyplina artystyczna: sztuki piękne (Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Reprodukcje prac artystycznych (wydruki, zapis cyfrowy), katalogi wystaw indywidualnych (kserokopie lub wybrane oryginały), programy wybranych projektów artystycznych i dydaktycznych, recenzje twórczości, w tym recenzje prasowe itp.

Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad kandydatem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow